Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

Tevhit AYENGİN, Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

Tevhit AYENGİN, Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 59-76

Müslümanın Yaratıcısıyla, diğer insanlarla ve toplumla alakalı fiillerine dair hükümleri belirleme amacıyla teşekkül eden ve gelişen fıkıh mezhepleri bugün için de güncelliğini ve alternatifsizliğini devam ettirmektedir. Bir mezhebe müntesip olan müçtehitler içtihatlarını müntesibi oldukları mezhebin sistematiği içerisinde ve nass dışındaki kaynakları da dikkate alarak oluşturmaktadırlar. Ancak tek tek fertlerin bu çerçevede hareket etmeleri zordur ve dünyevi meşgaleleri buna imkân tanımamaktadır. Bu durum onların bir mezhebe bağlı olarak hayatlarını sürdürmelerini gerekli kılmaktadır. Bu makalede mezheplerin bağlayıcılığı; fıkhî mezhebin ne anlama geldiği, oluşumu, fonksiyonları, bağlanmanın teorik temelleri ve gerekliliği ekseninde ele alınmaktadır.