İmâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnâd Edilen Rivâyetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti

Mehmet APAYDIN, Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İmâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnâd Edilen Rivâyetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti

Mehmet APAYDIN, Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Sayfa: 219-268

Bu makalede, tarafımızdan daha önce doktora tezi olarak sunulan Bütünsel Yaklaşım yöntemi kullanılarak “İmamlar Ḳureyş’tendir” sözünün lafız veya mana olarak yer aldığı rivâyetler yardımıyla bir Kurgu yapılmıştır. Ulaşılan Kurgu’dan hareketle bu sözün, mufaṡṡal metne sahip bir rivâyetin ṭaḳṭîʿ ameliyesine maruz kalması ve ardından maʿnen rivâyet şeklinde nakledilmesi neticesinde ortaya çıktığı; mevcut hâliyle de Hz. Peygamber’in maksadının aşıldığı sonucuna varılmıştır.