Kur’an’ın Yorumlanmasında Bağlamın Rolüne Metodik Bir Yaklaşım

İsmetullah SAMİ, Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi

Kur’an’ın Yorumlanmasında Bağlamın Rolüne Metodik Bir Yaklaşım

İsmetullah SAMİ, Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi

Sayfa: 1-24

Bu makalede dil ve usul bilginlerinin Kur’an’ın anlaşılmasında takip edilmesi gerektiğini düşündükleri metin içi ve dışı unsurlar, modern dil ve anlambilimin bir konusu olan bağlam teorisi ekseninde ele alınmaktadır. Bu çerçevede usul eserlerinde genellikle dağınık bir biçimde anlatılan parametreler yeni bir bakışla ve bir bütün halinde sunulmaktadır. Kur’an’ın doğru anlaşılması için ilk olarak âyetin yapı taşları hükmündeki lafızların sözlükteki karşılıkları ve hangi kurallar içerisinde dizildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. İkinci olarak her âyet ait olduğu metnin bir parçası olarak okunmalı ve iletilmek istenen mesaj bu çerçevede değerlendirilmelidir. Üçüncü olarak ise Kur’an’ın doğrudan muhatabı, onu açıklamakla ve temsil etmekle görevli olan Hz. Peygamber’in sözlü veya fiilî beyanı muvacehesinde tefsir ve yorum faaliyeti yürütülmelidir. Buna ilave olarak sahabenin anlayışı, ilk dönem Arap toplumunun örfü gibi anlamın tayininde etkili olan nüzul ortamı ile alakalı toplumsal unsurlar dikkate alınmalıdır.