Sünnet’in Temellendirilmesi Problemi

İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sünnet’in Temellendirilmesi Problemi

İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 25-38

İslam Dini’nin hüküm kaynakları arasında Kur’an’dan sonra gelen Sünnet’in şer’î delil olma keyfiyeti ve dînî bağlayıcılığı asırlardan beri tartışılan bir husustur. Konuyla ilgili deliller sıralanırken önce Kur’an ayetleri, sonra hadis rivayetleri, gerekirse aklî değerlendirmelere yer vermek bilinen bir uygulamadır. Sünnet’in esas ve doğal meşrûiyyet kaynağı Kur’an olmasına rağmen, ilgili ayetler bağlamlarına ve delaletlerine dikkat edilmeden sıralandığı zaman isabetli bir delillendirme yapılamamaktadır. Sünnet’in otoritesine delil olarak sunulan hadisler üzerinde yapılan müstakil ilmî çalışmalar da bu rivayetlerin, Hz. Peygamber dönemi sonrası zuhur eden konuyla ilgili tartışmaların ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu rivayetlere dayanarak Sünnet’in otoritesini tespit etmek ve savunusunu yapmak sağlıklı ve doğru bir yaklaşım değildir.