Etiket: Muhyettin İĞDE

Sayı: 1-2 "Selefîlik"
Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik: Selefîliğin Teolojik Arka Planı Üzerine Bir İnceleme

Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik: Selefîliğin Teolojik...

Muhyettin İĞDE, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi