Vahiy Çeşitleri Tartışmalarında Kudsî Hadis Meselesi

İsa AKALIN, Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi

Vahiy Çeşitleri Tartışmalarında Kudsî Hadis Meselesi

İsa AKALIN, Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi

Sayfa: 25-64

Kudsî hadis, mânası yüce Allah’a, lafzı ise Peygamber’e (s.a.v.) ait olan hadis olarak tanımlanmaktadır. Kudsî hadis olarak adlandırılan rivâyetlerin, vahyin hangi türüne dâhil olduğu, Kur’ân-ı Kerîm’den ve diğer nebevî hadislerden farklı olarak ne gibi özelliklere sahip olduğu tartışılagelmiştir. Kudsî hadis ve onunla bağlantılı düşünülen kudsî hadis-vahiy ilişkisi vb. tartışmalar; kudsî hadis teriminin, hadis usûlünde yerinin olup olmadığına bakılmaksızın sürdürülmesi nedeniyle, hadis usûlü açısından herhangi bir zemine oturmamaktadır.