Ana sayfa

Soruşturma-I " Röportajlar "

Soruşturma-I " Röportajlar "

Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi...

Soruşturma-II " Röportajlar "

Soruşturma-II " Röportajlar "

Soruşturma-II

Tarih Boyunca Selefî Söylem

Tarih Boyunca Selefî Söylem

Mehmet Zeki İŞCAN, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni ve Genel Karakteristiği

İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni...

Ferhat KOCA, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik -Selefî İdeoloji ve İslâm Dünyasındaki Etkileri Üzerine Bir Analiz

Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik...

Mehmet EVKURAN, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik: Selefîliğin Teolojik Arka Planı Üzerine Bir İnceleme

Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik: Selefîliğin Teolojik...

Muhyettin İĞDE, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Soruşturma-I " Röportajlar "

Soruşturma-I " Röportajlar "

Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi...

Soruşturma-II " Röportajlar "

Soruşturma-II " Röportajlar "

Soruşturma-II

Tarih Boyunca Selefî Söylem

Tarih Boyunca Selefî Söylem

Mehmet Zeki İŞCAN, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni ve Genel Karakteristiği

İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni...

Ferhat KOCA, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik -Selefî İdeoloji ve İslâm Dünyasındaki Etkileri Üzerine Bir Analiz

Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik...

Mehmet EVKURAN, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik: Selefîliğin Teolojik Arka Planı Üzerine Bir İnceleme

Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik: Selefîliğin Teolojik...

Muhyettin İĞDE, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Acil Varoluşsal Eylem: İlahi Ebedi Öz'ü Güncellemeye Koşalım!

Acil Varoluşsal Eylem: İlahi Ebedi Öz'ü Güncellemeye Koşalım!

Sadık KILIÇ, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İnsanın Yabancılaşmasına Yönelik Sȗfȋ Perspektif

İnsanın Yabancılaşmasına Yönelik Sȗfȋ Perspektif

Kadir ÖZKÖSE, Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid’at ve Hurafe

Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid’at ve Hurafe

Cağfer KARADAŞ, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Din ve Yabancılaşma: İmkânlar, Fırsatlar ve Tehlikeler

Din ve Yabancılaşma: İmkânlar, Fırsatlar ve Tehlikeler

Faruk KARACA, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Din”dârâne Yabancılaşma

“Din”dârâne Yabancılaşma

Mustafa TEKİN, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Din, Ülfet ve Yabancılaşma

Din, Ülfet ve Yabancılaşma

Bilal SAMBUR, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri...

Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği

Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme...

Erol ERKAN, Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi

İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik...

Hüseyin BAYSA, Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kur’ân’a Göre İhtilaf Olgusu ve İslâmî Referansların Göç Bağlamında Kullanılması

Kur’ân’a Göre İhtilaf Olgusu ve İslâmî Referansların Göç...

Halil ALDEMİR, Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Göçün Öznelerinin Anlatımı Problemi: Konukseverlik, Hayırseverlik ve Hakseverlik Bağlamında Felsefî Soruşturmalar

Göçün Öznelerinin Anlatımı Problemi: Konukseverlik, Hayırseverlik...

Mehmet ULUKÜTÜK, Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Kriz Yönetimi Açısından Hz. Peygamber’in Göç Sorununa Yaklaşımı ve Güncel Değeri

Kriz Yönetimi Açısından Hz. Peygamber’in Göç Sorununa Yaklaşımı...

Muammer BAYRAKTUTAR, Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği

Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki...

İbrahim ARSLAN, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi...

Mezhep ve Mezhepçilik

Mezhep ve Mezhepçilik

Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği

İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği

Hasan ONAT, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dini Gruplaşmanın Doğası: Kişilikler, Zihniyetler, Cemaatler, Mezhepler

Dini Gruplaşmanın Doğası: Kişilikler, Zihniyetler, Cemaatler,...

Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

Tevhit AYENGİN, Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kur’ân’ın Farklı Yorumlanması -Nisa Suresi’nin 86. Ayeti Örneği-

Kur’ân’ın Farklı Yorumlanması -Nisa Suresi’nin 86. Ayeti...

Halil ALDEMİR, Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Eş’ârî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı?

Eş’ârî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı?

Mehmet KESKİN, Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ön Yargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi: Dinî-Sosyal Kimlikler Arası İlişkilerde Değişim ve Süreklilik

Ön Yargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi: Dinî-Sosyal...

Asım YAPICI, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Feyza YAPICI, Arş....

İslamofobinin İslâm Araştırmaları Üzerindeki Etkisi

İslamofobinin İslâm Araştırmaları Üzerindeki Etkisi

Cemil HAKYEMEZ, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslamofobik Oyunda Müslümanlar

İslamofobik Oyunda Müslümanlar

Ejder OKUMUŞ, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Batı'da İslâm Karşıtlığının İcat Edilmiş Dili Olarak İslamofobi (Çatışmacı Sosyolojik Perspektif)

Batı'da İslâm Karşıtlığının İcat Edilmiş Dili Olarak İslamofobi...

Hüsnü Ezber BODUR, Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Batı”nın “Doğu”da Bir Şeytan Yaratma Girişimi Olarak İslamofobi ve Anti-İslamizm: Tarihsel Bir Yaklaşım

“Batı”nın “Doğu”da Bir Şeytan Yaratma Girişimi Olarak İslamofobi...

Kadir CANATAN, Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri...

Avrupa’da İntifada: İslamofobi ve Batı’da İslam’ın Geleceği Üzerine

Avrupa’da İntifada: İslamofobi ve Batı’da İslam’ın Geleceği...

Şaban Ali DÜZGÜN, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hadis Yorumunun Sınırları

Hadis Yorumunun Sınırları

Bünyamin ERUL, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sünnet’in Temellendirilmesi Problemi

Sünnet’in Temellendirilmesi Problemi

İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kur’ân’la Yetinme Söyleminin Çıkmazları

Kur’ân’la Yetinme Söyleminin Çıkmazları

Enbiya YILDIRIM, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlk Hicri Asırlarda Hadis Karşıtlığının Nedenleri

İlk Hicri Asırlarda Hadis Karşıtlığının Nedenleri

Kamil ÇAKIN, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sahabe, Kur’an ve Tefsir

Sahabe, Kur’an ve Tefsir

Mustafa ÖZTÜRK, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sünnet ve Toplumsal Dinamikler

Sünnet ve Toplumsal Dinamikler

Mustafa TEKİN, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yalan ve Tevâzunun Ontolojisi

Yalan ve Tevâzunun Ontolojisi

Gürbüz DENİZ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Meslek Etiğinin Dinamikleri: Fütüvvet ve Ahilik Metafiziği

Meslek Etiğinin Dinamikleri: Fütüvvet ve Ahilik Metafiziği

Müfit Selim SARUHAN, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Ahmed Hamdi Akseki’nin Ahlak Felsefesinde Vicdan ve Ahlaki Müeyyide

Ahmed Hamdi Akseki’nin Ahlak Felsefesinde Vicdan ve Ahlaki...

Celal BÜYÜK, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Cüveynî’de Ahlakî İyi ve Kötü Meselesi

Cüveynî’de Ahlakî İyi ve Kötü Meselesi

Ahmet Kamil CİHAN, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi

Anlam ve Eylem Olarak Şefkat Kavramı

Anlam ve Eylem Olarak Şefkat Kavramı

Recep ERTUĞAY, Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Gazzâli’de Tanrı İnsan İlişkisinin Ahlaki Boyutu

Gazzâli’de Tanrı İnsan İlişkisinin Ahlaki Boyutu

Hasan AYIK, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kur’an’ın Yorumlanmasında Bağlamın Rolüne Metodik Bir Yaklaşım

Kur’an’ın Yorumlanmasında Bağlamın Rolüne Metodik Bir Yaklaşım

İsmetullah SAMİ, Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi

Vahiy Çeşitleri Tartışmalarında Kudsî Hadis Meselesi

Vahiy Çeşitleri Tartışmalarında Kudsî Hadis Meselesi

İsa AKALIN, Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi

Kur’an-ı Kerîm Öğretiminde Teknolojik İmkânlar ve Kullanımı

Kur’an-ı Kerîm Öğretiminde Teknolojik İmkânlar ve Kullanımı

Süleyman KABLAN, Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi

Theodor Nöldeke’nin Âyet ve Sûreleri Tarihlendirmede Başvurduğu Yöntemlere Eleştirel Bir Yaklaşım-I

Theodor Nöldeke’nin Âyet ve Sûreleri Tarihlendirmede Başvurduğu...

Hüseyin POLAT, Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi

Sünnî-Şiî Geleneğinde Muhkem ve Müteşâbih Olgusu –İbn Âşûr ve Tabâtabâî Örneği-

Sünnî-Şiî Geleneğinde Muhkem ve Müteşâbih Olgusu –İbn Âşûr...

Mansur YAYLA, Dr., Atatürk Üniversitesi

Kur’an Tilavetinde Teorik ve Pratik Düzeyde Zuhur Etmiş Bazı Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Kur’an Tilavetinde Teorik ve Pratik Düzeyde Zuhur Etmiş...

Ömer BAŞKAN, Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Aile İçi Sorunların Çözümünde Kur’ânî Yöntem (Nisâ Suresi 34. Ayeti Bağlamında)

Aile İçi Sorunların Çözümünde Kur’ânî Yöntem (Nisâ Suresi...

İnsanlık tarihi kadar kadîm bir müessese olan aile, Kur’ân’a göre Allah’ın ayetlerinden...

İslam Hukukunda Aile

İslam Hukukunda Aile

Bu yazının amacı, fıkıh kitaplarında çok ayrıntılı olarak ciltlerce kitap hacminde...

İslâm’da Kadın: (Bir Mukayese)

İslâm’da Kadın: (Bir Mukayese)

İslâm dini, barış, adalet ve sevgiyi tevhid temelinde yükselterek insanlar arasında...

Ev Mimarisinin Aile ve Dini Hayat Açısından Önemi

Ev Mimarisinin Aile ve Dini Hayat Açısından Önemi

İnsanın barınma arayışı ev ile neticelenmiştir. Ev mimarisi doğal imkânlar kadar...

Aile ve Sağlık

Aile ve Sağlık

İslam bir kul, bir halife olarak insanın hem ruhen hem de bedenen sağlıklı olmasını...

Cahiliye'den İslam'a Evlenme

Cahiliye'den İslam'a Evlenme

Aile İslâm diniyle beraber düzensiz bir müessese olmaktan çıkmış, kadının lehine...

Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları

Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları

Bu araştırmada günümüz gençlerinin dinî sorgu ve şüpheleri üzerinden din ve dindarlık...

İmam Hatip Lisesi’nde Eğitim Gören Gençlerin Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler

İmam Hatip Lisesi’nde Eğitim Gören Gençlerin Okul Tercihlerini...

Araştırma İmam Hatip Liseleri’nde okuyan öğrencilerin tercih sebeplerini çok faktörlü...

Ötekileştirilen Dindar Gençlik: ‘İmam Hatipler Kapatılsın’ Facebook Grubu Örneği

Ötekileştirilen Dindar Gençlik: ‘İmam Hatipler Kapatılsın’...

Sosyal medya, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu meydana...

Gençlere Örnek Bir Kur’ân Kahramanı: Kur’ân’da İsmi Geçen Tek Sahabî Hz. Zeyd

Gençlere Örnek Bir Kur’ân Kahramanı: Kur’ân’da İsmi Geçen...

Hikmetli kitabın anlatımlarında sayısız mesaj yüklü incelikler vardır. Kur’ân, mesajının...

Z Kuşağı Lise Gençlerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Deneyimleri

Z Kuşağı Lise Gençlerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile...

2000 yılından sonra doğanlar Z kuşağı olarak betimlenmektedir. Dijital yerli olarak...

Din Karşıtı Yayınlar ve Gençlerde Ateistik Eğilimin Nedenleri

Din Karşıtı Yayınlar ve Gençlerde Ateistik Eğilimin Nedenleri

Bu çalışmanın amacı din karşıtı yayınlarla gençlerin ateistik düşüncelerinin ilişkisini...

Sayı: 1-2

Sayı: 1-2

Sayı: 1-2

Sayı: 3

Sayı: 3

Sayı: 3

Sayı: 4

Sayı: 4

Sayı: 4

Sayı: 5

Sayı: 5

Sayı: 5

Sayı: 6

Sayı: 6

Sayı: 6

Sayı: 7-8

Sayı: 7-8

Sayı: 7-8